SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje:

 

 • Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
 • adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
 • email či telefonní kontakt,
 • u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ.


a to za účelem

 

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,
 • marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním newsletterů, novinek apod.
   


Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,
 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
 • Účetní a daňové kanceláři,
 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
 • Pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti.
   


Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.


Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky.